KORSZERŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ELEMEK

hulladékgyűjtő szigetek
hulladékudvarok
átrakóállomások
válogatók
komposztálók, víztelenítők, szárítók

HULLADÉKHASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ VÉGPONTOK

hulladéklerakók és tárolók
hulladékkezelők, sterilizálók, csomagolók
termikus hulladékhasznosítók, konvertálók
hulladékégetők, ki- és elgázosítók
hulladék újrahasznosító vagy termékvisszanyerő bázisok

ALTERNATÍV ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KINYERÉSE, HASZNOSÍTÁSA

biomassza hasznosító kiserőművek
geotermikus erőművek
bio-tüzelőanyagok előállítására szolgáló energiacentrumok
depóniagáz hasznosítás

MECSEK-DRÁVA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER – HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJA

A projekt során 90 lerakó közül 25-öt felszámoltak. Baranya, Somogy és Tolna megyében 313 település 426 ezer lakosa számára teremtettek egészségesebb környezetet azzal, hogy a térségben keletkező mintegy 200 ezer tonna hulladék 70 százalékát újrahasznosították, a fennmaradó részt pedig a szigorú európai uniós szabályoknak megfelelően elhelyezték s meggátolták, hogy a meglévő lerakók szennyezzék a talajt és az ivóvizet. A projektnek köszönhetően az egykori hulladéklerakók kö-rül lakó – esetleg szociálisan is hátrányos – rétegek társa-dalmi helyzete javult, hiszen ingatlanjaik értéke növekszik. A falvak és városok szebb tájképe a környék turisztikai po-tenciálját is növeli. Emellett fontos szempont volt a vízbázisok védel-me, hiszen a lerakók a felszín alatti víz szempontjá-ból fokozottan érzékeny területen fekszenek, így a rekultivációval megtörtént a vízbázisok megóvása. A program pozitív következménye még a védett élőlények állományának növekedése.

K

Rekultiváció

K

hulladék újrahasznosítás

K

hulladéklerakó építés

K

válógatómű építés

K

Figyelő kutak kiépítése

A feladat

A rekultiválandó hulladéklerakók túlnyomó többségét megfelelő műszaki védelem nélkül alakították ki, és számos olyan hulladék került a depóniatérbe, amelyek nem tartoznak a települési szilárdhulladékhoz (többek között veszélyes hulladéknak minősülő elemek, akkumulátorok, vegyszerek, gyógyszerek, növény védőszer maradványok). Mivel a hulladéklerakók szigetelése nem megoldott, a hulladék csurgalékvizei beszivároghatnak ti vízbázisokba, veszélyeztetve az emberi Az érintett térségben számos helyen természet-, víz- és talajvédelmi szempontból érzékeny területek találhatók, melyek védelemre szorulnak.

Eredmény

A szerves hulladék feldolgozását két mechanikai-biológiai kezelő és egy komposztáló, a lerakással történő ártalmatlanítást egy új hulladéklerakó és 4 átrakó állomás szolgálja. A szelektív gyűjtéshez 2 hulladék-válogatóművet építettek és 22 hulladékudvart alakítottak ki, 820 gyűjtőszigetet telepítettek, a nagyobb városokban és a szomszédos településeken bevezetik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Megtörtént a figyelő kutak kialakítását is, amelyek segítségével folyamatosan ellenőrizhető a környék ivóvíz minősége.