KORSZERŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ELEMEK

hulladékgyűjtő szigetek
hulladékudvarok
átrakóállomások
válogatók
komposztálók, víztelenítők, szárítók

HULLADÉKHASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ VÉGPONTOK

hulladéklerakók és tárolók
hulladékkezelők, sterilizálók, csomagolók
termikus hulladékhasznosítók, konvertálók
hulladékégetők, ki- és elgázosítók
hulladék újrahasznosító vagy termékvisszanyerő bázisok

ALTERNATÍV ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KINYERÉSE, HASZNOSÍTÁSA

biomassza hasznosító kiserőművek
geotermikus erőművek
bio-tüzelőanyagok előállítására szolgáló energiacentrumok
depóniagáz hasznosítás

„SZEGED REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAMJA” ELNEVEZÉSŰ KOHÉZIÓS ALAP (KORÁBBAN ISPA) PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT PROJEKT

Az ISPA programot többek között Szeged és a 32 környé-ki település hulladékkezelési problémáinak megoldására hozták létre. Az Európai Bizottság egy-egy projekt kiválasz-tásához előzetesen költség-haszon elemzést és környezeti hatás- vizsgálatot végez. A projektek elbírálásánál kiemelt hangsúlyt kap a folyamatos fenntarthatóság elve, és illesz-kedniük kell a vonatkozó nemzeti környezetvédelmi- vagy közlekedési stratégiákba is. Az ISPA konkrétan a környezet-védelmi és közlekedési projektek támogatását biztosítja, mely egyben a Kohéziós Alapok előfutára volt, ugyanis az ISPA támogatást Magyarország csak a csatlakozás időpont-jáig vehette igénybe, utána szerepét a Kohéziós Alap vette át. A program megvalósítása társfinanszírozással történik az alábbiak szerint: A költségek 65%-át Az Európai Unió vállalja, a 25%-át központi költségvetésből teremtik elő. Ez utóbbi támogatásról a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-nisztérium gondoskodik. A maradék 10%-ot Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fedezi.

K

Hulladéklerakó korszerűsítés

K

lerakók feltérképezése

K

Rekultiválás

K

hulladékbegyűjtési útvonalak kiterjesztése

K

kút, gyüjtőhálózat, telep építés

A feladat

  • Szeged város hulladéklerakójának modernizálása, megfelelő technikai védelmének kialakítása a környezet hulladékoktól eredő szennyezésének megelőzésére,
  • A jelenlegi hulladék-begyűjtési útvonalak kiterjesztése, ezáltal a teljes érintett régió lefedése,
  • Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése az érintett régióban: 
  • A háztartási hulladék szerves részének minimalizálása, a szerves hulladék szakszerű komposztálása,
  • Az illegális, nem biztonságos, környezetre veszélyes lerakók feltérképezése, bezárása és rekultiválása

Eredmény

A meglévő hulladéklerakó korszerűsítése, melynek során a meglévő depóniatér lezárását és annak tetején az új lerakótér aljzatszigetelését kell megoldani, továbbá ki kell építeni a csurgalékvízgyűjtő drénhálózatot, a szivárgó résfalat, biogázkutakat és a biogáz gyűjtőhálózatot. Szennyvíztisztító telep és egy gázhasznosító mű megépítése, valamint egy komposztáló telep létesítése, a szükséges csarnoképületekkel.